За 5 г. количеството рециклирани битови отпадъци е нараснало до 32%

Постигнатият процент на рециклиране на битови отпадъци през 2016 г. в страна е близо 32%, посочва Димов
Постигнатият процент на рециклиране на битови отпадъци през 2016 г. в страна е близо 32%, посочва Димов / БГНЕС

През последните пет години се наблюдава увеличаване на дела на рециклираните отпадъци в страната. За 2016 г. са рециклирани 917 хил. тона битови отпадъци, като в това количество се включват и трайно нарастващите през последните 2 години количества на компостирани биоотпадъци. Това заявява министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на депутатско питане за системата за разделно събиране на отпадъците, ефективност и постигане на целите, предаде репортер на БГНЕС.

Постигнатият процент на рециклиране на битови отпадъци през 2016 г. в страна е близо 32%, което е поредна година на нарастващ резултат. За петгодишен период 2012 - 2016 г. количеството рециклирани битови отпадъци у нас е нараснало от 25% до 32%. Количеството рециклирани биоотпадъци е нараснало близо 3 пъти за този период и се очаква още по-съществено увеличение през следващите няколко години, поради въведените в експлоатация инсталации за компостиране, както и разработваните в момента проекти за нови мощности за предварително третиране и за компостиране, уточнява министърът.

Той добавя, че нараства непрекъснато и териториалният обхват на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки. От 2013 г. след промените в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) са налице и промени в броя на организациите по оползотворяване, което доведе до временна промяна в обхвата. Тази промяна е компенсирана във времето, а наличието на нова организация от 2017 г. стимулира работата на сектора като цяло и добавя и нови обхванати общини. Към декември 2014 г. са обхванати 171 общини, а към декември 2017 г. - 183.

България успешно изпълнява и заложените в европейското законодателство цели по разделно събиране и рециклиране на специфични отпадъчни потоци - отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), като изпълнението се движи около и над средното ниво за държавите-членки, подчертава Димов.

Той заявява още, че при отпадъците от опаковки за 2016 г. е постигнато ниво от 63,8% рециклиране при цел от 55%. В обхвата на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на организациите по оползотворяване, рециклираните количества са нараснали с 59 хил. тона за период от 5 години.

Съгласно директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, целта по събиране за 2016 г. е 41 % от пуснатото на пазара количество ЕЕО през предходните три години. При изчислена цел от 26 000 тона за 2016г. в България са събрани 48 780 хил. тона ИУЕЕО. По рециклиране и оползотворяване сме постигнали средно 90%, съответно 93% изпълнение по отделните категории електрическо и електронно оборудване като се има предвид, че отделните цели по директива по категории не надвишават 80%, отбелязва още министър Димов.

Следва да се отбележи, че България заема едно от челните три места в Европейския съюз по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии. През 2016 г. средната постигната степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в оловно- киселите НУБА е 65%, за всички инсталации. В същото време е постигната степен на рециклиране от 98% на материалите, съдържащи се в оловно-киселите НУБА, общо за всички инсталации. Същевременно се отчита и ежегодно нарастване на количествата на събраните НУБА в страната, като заложеният в директивата коефициент на събираемост от 45% за 2016 г., е изпълнен още през 2015 г., се казва в отговора на Димов.

При излезлите от употреба МПС за 2016 г. е постигнато ниво на повторна употреба и рециклиране от 95% при цел от 85%.

В допълнение към задължителните цели на европейско ниво страната ни си е поставила и национални цели за оползотворяване на отработени масла и за оползотворяване и рециклиране на излезли от употреба гуми, които също се постигат ежегодно.

Необходимо е да положим още повече усилия за увеличаване на дела на рециклиране на битовите отпадъци за сметка на депонирането им във връзка със законодателния пакет относно отпадъците, както и другите инициативи и проекти в плана за действие за кръгова икономика. Бъдещите цели за 2035 г. изискват постигане на 65% рециклиране па битови отпадъци и само 10% депониране. Това показва необходимост от трайно увеличаване па количествата разделно събрани и рециклирани отпадъци, както и подобряване на обхвата и ефективността на системите за разделно събиране, заявява още Нено Димов. /БГНЕС